Ime (obavezno)

Email (obavezno)

Tema

Poruka

Kako nas pronaći

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Vojnić  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Vojnić. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
Turistička zajednica Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić
elektroničkom poštom na email: info@tz-vojnic.hr
ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Vojnić  radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Direktorica: Josipa Blažević
tel: +385 (0)47 883 020
mob: +385 (0)91 731 47 48
e-mail: info@tz-vojnic.hr

Zahtjev_za_dopunu_ispravak

Zahtjev_ponovna_uporaba

Zahtjev_za_pristup_info

Dokumenti

Program-rada-i-financijski-plan-2017.

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda

Turističke zajednice Općine Vojnić

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08), članka 42. stavak 2. Statuta Turističke zajednice Općine Vojnić (Službeni glasnik Karlovačke županije 50/13) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Vojnić od 22.03.2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vojnić dana 06. travnja 2017. godine raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda

Turističke zajednice Općine Vojnić

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08), te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17):

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 6. da poznaje rad na osobnom računalu;
 7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela, adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na rukovodećim poslovima, ugovor o radu i sl.)
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
 • potpisanu izjavu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika ili presliku svjedodžbe, indexa ili certifikata škole za strane jezike i sl.
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužna polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
 • potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili presliku svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove o završenom tečaju ili posebnom programu za rad na računalu,
 • izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojom se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne starija od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić, s naznakom „Za natječaj – ne otvarati“.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužne na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Vojnić dostaviti na uvid originale.

Pravo prijave na Natječaj pod jednakim uvjetima imaju osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vojnić zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom natječaju te isti poništiti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Vojnić o imenovanju direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Vojnić ili o ponavljanju natječaja.

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Općine Vojnić